...
Loại CSDL: Sách đơn
Thông tin xb: H.: Chính trị Quốc gia, 2017
Phân loại tài liệu: 335.4346 / H419T
Mô tả vật lý: 54tr., 15cm
Từ khóa: Tư tưởng Hồ Chí MinhĐạo đứcPhong cách
Tóm tắt: Trình bày những nội dung cơ bản về quan niệm của Chủ tịch Hồ Chí Minh về phòng, chống suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hoá" trong nội bộ và việc tổ chức học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Tìm kiếm thêm