...
Loại CSDL: Sách đơn
Tác giả: Lê Thị Hương
Thông tin xb: H.: Khoa học xã hội, 2017
Phân loại tài liệu: 335.4346 / T550T
Mô tả vật lý: 207tr., 21cm
Từ khóa: Tư tưởng Hồ Chí MinhCon ngườiViệt NamSách chuyên khảo
Tóm tắt: Trình bày và phân tích tư tưởng Hồ Chí Minh về con người và xây dựng con người. Phân tích sự vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về con người và xây dựng con người trong công cuộc đổi mới ở nước ta hiện nay. Nêu ra một số định hướng và giải pháp tiếp tục phát triển con người trong công cuộc đổi mới ở Việt Nam hiện nay

Tìm kiếm thêm