...
Loại CSDL: Sách đơn
Tác giả: Hà Minh Hồng
Thông tin xb: Tp. Hồ Chí Minh: Nxb. Trẻ, 2017
Phân loại tài liệu: 959.704092 / B101H
Mô tả vật lý: 98tr.: ảnh, 20cm
Từ khóa: Lịch sửMặt trận Việt MinhViệt Nam
Tác giả bổ sung: Lưu Văn Quyết

Tìm kiếm thêm