...
Loại CSDL: Sách đơn
Tác giả: Vũ Kim Yến
Thông tin xb: H.: Thanh niên, 2017
Phân loại tài liệu: 370 / T550T
Mô tả vật lý: 278tr., 21cm
Từ khóa: Giáo dụcĐào tạo
Tác giả bổ sung: Nguyễn Văn Dương - s.t., b.s.
Tóm tắt: Trình bày những quan điểm về giáo dục - đào tạo và các bài viết nghiên cứu về tư tưởng giáo dục của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Giới thiệu những câu chuyện kể về Chủ tịch Hồ Chí Minh với sự nghiệp giáo dục - đào tạo

Tìm kiếm thêm