...
Loại CSDL: Sách đơn
Thông tin xb: H.: Lý luận Chính trị, 2017
Phân loại tài liệu: 335.4346 / T550T
Mô tả vật lý: 327tr., 24cm
Từ khóa: Tư tưởng Hồ Chí MinhCách mạngViệt Nam
Tác giả bổ sung: Lê Thị Hiền
Tóm tắt: Gồm các bài viết nghiên cứu lí luận và thực tiễn nội dung tư tưởng Hồ Chí Minh về những vấn đề chung của cách mạng Việt Nam, về các lĩnh vực đời sống xã hội

Tìm kiếm thêm