...
Loại CSDL: Sách đơn
Tác giả: Đặng Quốc Bảo
Thông tin xb: H.: Thanh niên, 2017
Phân loại tài liệu: 370 / T120G
Mô tả vật lý: 282tr.: hình vẽ, 21cm
Từ khóa: Tư tưởng Hồ Chí MinhGiáo dụcTự học
Tóm tắt: Trình bày thu hoạch về một số vấn đề phát triển giáo dục dưới ánh sáng tư tưởng Hồ Chí Minh

Tìm kiếm thêm