...
Loại CSDL: Sách đơn
Thông tin xb: H.: Chính trị Quốc gia, 2017
Phân loại tài liệu: 335.4346 / H419T
Mô tả vật lý: 258tr., 21cm
Từ khóa: Tư tưởng Hồ Chí MinhĐạo đức Hồ Chí MinhPhong cách
Tác giả bổ sung: Bùi Thị Ánh Hồng - s.t., tuyển chọn ;  Lê Thị Thu Mai - s.t., tuyển chọn ;  Trịnh Thị Thu Hường - s.t., tuyển chọn

Tìm kiếm thêm