...
Loại CSDL: Sách đơn
Thông tin xb: H.: Chính trị Quốc gia, 2017
Phân loại tài liệu: 959.704092 / CH500T
Mô tả vật lý: 1120tr., 24cm
Từ khóa: Nhân vật lịch sửViệt Nam
Tóm tắt: Phản ánh từng bước đi thời gian của từng ngày trong các năm những công việc thường ngày của Bác - Một Người đã dành chọn đời mình cho dân tộc Việt Nam

Tìm kiếm thêm