...
Loại CSDL: Sách đơn
Tác giả: Phạm Ngọc Anh
Thông tin xb: H.: Công an nhân dân, 2018
Phân loại tài liệu: 335.4346 / T550T
Mô tả vật lý: 303tr., 21cm
Từ khóa: Tư tưởng Hồ Chí MinhNghiên cứu
Tóm tắt: Trình bày bản chất của một chủ thuyết nhân văn, sáng tạo, hành động và cải tạo hiện thực xã hội trong tư tưởng Hồ Chí Minh. Nguyên nhân và giải pháp đấu tranh phê phán các luận điệu xuyên tạc về cuộc đời, sự nghiệp và tư tưởng Hồ Chí Minh

Tìm kiếm thêm