...
Loại CSDL: Sách đơn
Thông tin xb: H.: Chính trị Quốc gia, 2018
Phân loại tài liệu: 959.704092 / H450C
Mô tả vật lý: 751tr.: ảnh, 24cm
Từ khóa: Tiểu sửSự nghiệp
Tác giả bổ sung: Song Thành - ch.b. ;  Phan Ngọc Liên
Tóm tắt: Giới thiệu tiểu sử, sự nghiệp Chủ tịch Hồ Chí Minh từ thời niên thiếu với những hoạt động yêu nước đầu tiên và trở thành một chiến sĩ cộng sản, đấu tranh lên án chủ nghĩa thực dân, thúc đẩy sự nghiệp giải phóng các dân tộc thuộc địa. Hoạt động của Người ở trung tâm phong trào cộng sản quốc tế, bổ sung và phát triển lý luận về cách mạng thuộc địa. Chuẩn bị điều kiện và sáng lập Đảng Cộng sản Việt Nam...

Tìm kiếm thêm