...
Loại CSDL: Sách đơn
Thông tin xb: H.: Chính trị Quốc gia, 2018
Phân loại tài liệu: 959.703092 / NG527A
Mô tả vật lý: 240tr.: bảng, 21cm
Từ khóa: Hoạt động cách mạngLịch sử1924-1927Quảng ChâuTrung Quốc
Tác giả bổ sung: Song Thành - ch.b. ;  Phạm Hồng Chương - b.s. ;  Lê Văn Tích - b.s. ;  Nguyễn Văn Khoan - b.s. ;  Ngô Văn Tuyển - b.s.

Tìm kiếm thêm