...
Loại CSDL: Sách đơn
Tác giả: Võ Nguyên Giáp
Thông tin xb: H.: Chính trị Quốc gia, 2018
Phân loại tài liệu: 335.4346 / TH250G
Mô tả vật lý: 262tr., 19cm
Từ khóa: Tư tưởng Hồ Chí MinhBài viết
Tóm tắt: Trình bày nguồn gốc tư tưởng Hồ Chí Minh và những nội dung cơ bản của tư tưởng Hồ Chí Minh về sự nghiệp xây dựng con người mới, công tác dân vận, vấn đề dân tộc, xây dựng văn hoá Việt Nam, xây dựng quân đội nhân dân và chiến lược trên mặt trận ngoại giao... cùng một số câu chuyện về tấm gương đạo đức, phong cách sống của Người

Tìm kiếm thêm