...
Loại CSDL: Sách đơn
Thông tin xb: H.: Tư pháp, 2018
Phân loại tài liệu: 335.4346 / T550T
Mô tả vật lý: 343tr., 19cm
Từ khóa: Tư tưởng Hồ Chí MinhNhận thứcVận dụngSách tham khảo
Tác giả bổ sung: Nguyễn Mạnh Tường - ch.b. ;  Vũ Ngọc Am
Tóm tắt: Trình bày điều kiện lịch sử xã hội, nguồn gốc hình thành và quá trình phát triển tư tưởng Hồ Chí Minh. Tư tưởng Hồ Chí Minh về vấn đề dân tộc và cách mạng giải phóng dân tộc, về chủ nghĩa xã hội và con đường quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam, về Đảng Cộng sản Việt Nam, về đại đoàn kết dân tộc và đoàn kết quốc tế, về nhà nước và xây dựng nhà nước của dân, do dân, vì dân, về đạo đức, về nhân văn và văn hoá. Vấn đề vận dụng và phát triển tư tưởng Hồ Chí Minh trong sự nghiệp đổi mới đất nước

Tìm kiếm thêm