...
Loại CSDL: Sách đơn
Tác giả: Trần Đình Huỳnh
Thông tin xb: H.: Lý luận Chính trị, 2018
Phân loại tài liệu: 324.2597075 / T550T
Mô tả vật lý: 399tr., 21cm
Từ khóa: Tư tưởng Hồ Chí MinhXây dựng ĐảngChính quyền nhà nước
Tác giả bổ sung: Nguyễn Thị Tố Uyên
Tóm tắt: Trình bày tư tưởng Hồ Chí Minh về Đảng và xây dựng Đảng Cộng sản Việt Nam; đổi mới và chỉnh đốn Đảng, đề phòng nguy cơ thoái hoá, biến chất khi Đảng trở thành Đảng duy nhất cầm quyền. Tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng nhà nước kiểu mới của Việt Nam; xây dựng bộ máy thực hiện quyền lập pháp và quan niệm của Người về pháp luật; xây dựng bộ máy thực hiện quyền tư pháp

Tìm kiếm thêm