...
Loại CSDL: Sách đơn
Tác giả: Proust, Marcel
Thông tin xb: H.: Văn học ; Công ty Văn hoá và Truyền thông Nhã Nam, 2018
Phân loại tài liệu: 843.912 / D558B
Mô tả vật lý: 598tr., 24cm
Từ khóa: Văn học cận đạiPhápTiểu thuyết
Tác giả bổ sung: Dương Tường - dịch

Tìm kiếm thêm