...
Loại CSDL: Sách đơn
Tác giả: Đỗ Huy
Thông tin xb: H.: Khoa học xã hội, 1995
Phân loại tài liệu: A377:2111 / T000ì
Mô tả vật lý: 207tr, 19cm
Tác giả bổ sung: Lê Hữu Ai - Tác giả
Tóm tắt: Phương pháp luận nghiên cứu di sản văn hoá nghệ thuật Hồ Chí Minh. Sự chuẩn bị lịch sử và những định hướng cơ bản của Hồ Chí Minh về một nền văn hoá nghệ thuật mới. Các tư tưởng văn hoá nghệ thuật cơ bản của Hồ Chí Minh. Phát triển tư tưởng văn hoá nghệ thuật Hồ Chí Minh

Tìm kiếm thêm