...
Loại CSDL: Sách đơn
Thông tin xb: H.: Chính trị Quốc gia, 2018
Phân loại tài liệu: 335.4346 / T550T
Mô tả vật lý: 279tr., 21cm
Từ khóa: Tư tưởng Hồ Chí MinhTư tưởng chính trịSách chuyên khảo
Tác giả bổ sung: Nguyễn Thế Nghĩa - ch.b. ;  Mai Hồng Công
Tóm tắt: Nghiên cứu, làm rõ sự hình thành, quá trình phát triển, nội dung, đặc điểm, giá trị và ý nghĩa của tư tưởng chính trị Hồ Chí Minh

Tìm kiếm thêm