...
Loại CSDL: Sách đơn
Tác giả: Bùi Đình Phong
Thông tin xb: H.: Công an nhân dân, 2018
Phân loại tài liệu: 324.2597075 / T550T
Mô tả vật lý: 319tr., 21cm
Từ khóa: Tư tưởng Hồ Chí MinhLãnh đạoChính phủPhục vụNhân dânLàm chủ

Tìm kiếm thêm