...
Loại CSDL: Sách đơn
Tác giả: Hà Nguyên
Thông tin xb: H.: Thông tin và Truyền thông, 2018
Phân loại tài liệu: 335.4346 / NH556C
Mô tả vật lý: 151tr., 21cm
Từ khóa: Tư tưởng Hồ Chí MinhĐạo đức Hồ Chí MinhTruyện kể
Tóm tắt: Tuyển chọn những câu chuyện thể hiện tấm gương tư tưởng, đạo đức và phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh về xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân từ hồi ký, ghi chép của người Việt Nam và bạn bè quốc tế

Tìm kiếm thêm