...
Loại CSDL: Sách đơn
Thông tin xb: Tp. Hồ Chí Minh: Nxb. Trẻ, 2019
Phân loại tài liệu: 335.4346 / H450C
Mô tả vật lý: 47tr.: ảnh, 21cm
Từ khóa: Chính trịPhong cách
Tác giả bổ sung: Vũ Tình - tuyển chọn ;  Phạm Văn Tuân - tuyển chọn ;  Lê Thị Nhung - tuyển chọn
Tóm tắt: Giới thiệu các câu nói, trích đoạn phát biểu của Chủ tịch Hồ Chí Minh về phong cách quần chúng, phong cách dân chủ và phong cách nêu gương

Tìm kiếm thêm