...
Loại CSDL: Sách đơn
Tác giả: Gary, Romain
Thông tin xb: H.: Văn học ; Công ty Văn hoá và Truyền thông Nhã Nam, 2019
Phân loại tài liệu: 843.914 / R250T
Mô tả vật lý: 619tr., 21cm
Từ khóa: Văn học hiện đạiPhápTiểu thuyết
Tác giả bổ sung: Cao Việt Dũng - dịch

Tìm kiếm thêm