...
Loại CSDL: Sách đơn
Thông tin xb: H.: Lý luận Chính trị, 2019
Phân loại tài liệu: 327.597054 / H450C
Mô tả vật lý: 1011tr.: ảnh, 24cm
Từ khóa: Quan hệ ngoại giaoViệt NamẤn Độ
Tác giả bổ sung: Lê Văn Toan - ch.b. ;  Reddy, Jayachandra - ch.b. ;  Nguyễn Thị Phương Thảo - ch.b., dịch, h.đ. ;  Nguyễn Duy Bắc - b.s. ;  Phạm Sanh Châu - b.s. ;  Mạch Lê Thu - dịch, h.đ. ;  Nguyễn Thị Dung - dịch, h.đ.
Tóm tắt: Gồm những bài viết, thư, điện, thơ của Hồ Chí Minh về Ấn Độ, hình ảnh ghi lại kỷ niệm về hoạt động của Bác Hồ với Ấn Độ và quan hệ Việt Nam - Ấn Độ; những bài viết của các học giả Việt Nam và Ấn Độ về Hồ Chí Minh, quan hệ Việt Nam - Ấn Độ dưới lăng kính Tư tưởng Hồ Chí Minh

Tìm kiếm thêm