...
Loại CSDL: Sách đơn
Tác giả: Lưu Đức Hạnh
Thông tin xb: Thanh Hoá: Nxb. Thanh Hoá, 2019
Phân loại tài liệu: 959.704092 / B101H
Mô tả vật lý: 720tr., 27cm
Từ khóa: Cuộc đờiSự nghiệp
Tác giả bổ sung: Đinh Viết Ba - s.t., b.s. ;  Trương Kim Huê - s.t., b.s.

Tìm kiếm thêm