...
Loại CSDL: Sách đơn
Tác giả: Yên Ngọc Trung
Thông tin xb: H.: Chính trị Quốc gia, 2020
Phân loại tài liệu: 335.4346
Mô tả vật lý: 278tr., 21cm
Từ khóa: Tư tưởng Hồ Chí MinhTriết líViệt Nam
Tóm tắt: Nêu khái niệm, cơ sở hình thành, bản chất triết lý hành động Hồ Chí Minh. Phân tích nội dung cơ bản, giá trị dân tộc và thời đại của triết lý hành động Hồ Chí Minh

Tìm kiếm thêm