...
Loại CSDL: Sách đơn
Tác giả: Hồ Chí Minh
Thông tin xb: Tp. Hồ Chí Minh: Nxb. Trẻ, 2020
Phân loại tài liệu: 080 / L462N
Mô tả vật lý: 153tr.: ảnh, 21cm
Từ khóa: Danh ngônViệt Nam
Tác giả bổ sung: Đào Thản - s.t., chú dẫn
Tóm tắt: Giới thiệu một số lời nói, câu văn có nội dung bất hủ về chủ nghĩa yêu nước, sự nghiệp đấu tranh giành độc lập, tự do, về Đảng lãnh đạo và đạo đức cộng sản... của Chủ tịch Hồ Chí Minh

Tìm kiếm thêm