...
Loại CSDL: Sách đơn
Tác giả: Thuý Hồng
Thông tin xb: H.: Thanh niên, 2020
Phân loại tài liệu: 335.4346 / PH431C
Mô tả vật lý: 79tr.: ảnh, 24cm
Từ khóa: Phong cách làm việcTư tưởng Hồ Chí Minh
Tóm tắt: Gồm một số câu chuyện kể về phong cách làm việc có chương trình, kế hoạch, từ lớn đến nhỏ, từ dài hạn, trung hạn, đến ngắn hạn luôn đổi mới, không cố chấp, bảo thủ của Bác Hồ

Tìm kiếm thêm