...
Loại CSDL: Sách đơn
Tác giả: Thu Thuỷ
Thông tin xb: H.: Thanh niên, 2020
Phân loại tài liệu: 335.4346 / PH431C
Mô tả vật lý: 79tr.: ảnh, 24cm
Từ khóa: Tư tưởng Hồ Chí MinhPhong cáchLãnh đạo
Tóm tắt: Gồm những câu chuyện kể về cuộc đời hoạt động đầy gian khổ hi sinh mà vô cùng cao thượng và phong phú của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Người đã lãnh đạo chỉ lối cho cách mạng Việt Nam từng bước tiến lên, đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác

Tìm kiếm thêm