...
Loại CSDL: Sách đơn
Tác giả: Trần Ngọc Thêm
Thông tin xb: Tp. Hồ Chí Minh: Nxb. Tp. Hồ Chí Minh, 1996
Phân loại tài liệu: 37(V), U114(1) / T310V
Mô tả vật lý: 670tr : hình bản, 20cm
Tóm tắt: Khảo cứu về văn hoá đại cương và cơ sở văn hoá Việt Nam. Cấu trúc, đặc trưng, chức năng và loại hình văn hoá. Nghiên cứu các lĩnh vực văn hoá nhận thức, văn hoá tổ chức cộng đồng, cách ứng xử của người Việt với môi trường tự nhiên và xã hội

Tìm kiếm thêm