OPAC | Tra cứu tài liệu

THƯ VIỆN QUỐC GIA VIỆT NAM

Tìm thấy 2429 Kết quả Tổng số 931160

Sắp xếp Hiển thị:
 • 1.
  Thông tin xuất bản: H.: Giáo dục, 2022
  Phân loại tài liệu: 372.21 / B200L
  Tài liệu chủ/Nguồn: Bé làm quen với chữ cái; Giáo dục, H., 2022
  Loại CSDL: Sách tập
 • 2.
  Thông tin xuất bản: H.: Giáo dục, 2022
  Phân loại tài liệu: 807.12 / H561D
  Tài liệu chủ/Nguồn: Hướng dẫn học Ngữ văn 8; Giáo dục, H., 2022
  Loại CSDL: Sách tập
 • 3.
  Thông tin xuất bản: Tp. Hồ Chí Minh: Nxb. Tp. Hồ Chí Minh, 2021
  Phân loại tài liệu: 372.6
  Tài liệu chủ/Nguồn: Bồi dưỡng Văn - Tiếng Việt 5; Tp. Hồ Chí Minh, Nxb. Tp. Hồ Chí Minh, 2021
  Loại CSDL: Sách tập
 • 4.
  Thông tin xuất bản: Tp. Hồ Chí Minh: Nxb. Tp. Hồ Chí Minh, 2021
  Phân loại tài liệu: 372.6
  Tài liệu chủ/Nguồn: Bồi dưỡng Văn - Tiếng Việt 4; Nxb. Tp. Hồ Chí Minh, Tp. Hồ Chí Minh, 2021
  Loại CSDL: Sách tập
 • 5.
  Thông tin xuất bản: H.: Giáo dục, 2021
  Phân loại tài liệu: 807.12 / H561D
  Tài liệu chủ/Nguồn: Hướng dẫn học Ngữ văn 8; Giáo dục, H., 2021
  Loại CSDL: Sách tập
 • 6.
  Thông tin xuất bản: H.: Giáo dục, 2021
  Phân loại tài liệu: 372.21 / GI-521B
  Tài liệu chủ/Nguồn: Giúp bé nhận biết và làm quen với chữ cái; Giáo dục, H., 2020
  Loại CSDL: Sách tập
 • 7.
  Thông tin xuất bản: Đà Nẵng: s.n, 2021
  Phân loại tài liệu: 027.4597 / T455K
  Loại CSDL: Sách đơn
 • 8.
  Thông tin xuất bản: H.: Giáo dục, 2020
  Phân loại tài liệu: 372.21 / T123T
  Loại CSDL: Ảnh
 • 9.
  Thông tin xuất bản: Đà Nẵng: Nxb. Đà Nẵng, 2020
  Phân loại tài liệu: 372.6 / GI-103B
  Tài liệu chủ/Nguồn: Giải bài tập Tiếng Việt 3; Nxb. Đà Nẵng, Đà Nẵng, 2020
  Loại CSDL: Sách tập
 • 10.
  Thông tin xuất bản: Đà Nẵng: Nxb. Đà Nẵng, 2020
  Phân loại tài liệu: 372.6 / B100M
  Loại CSDL: Sách đơn