OPAC | Tra cứu tài liệu

THƯ VIỆN QUỐC GIA VIỆT NAM

Tìm thấy 200 Kết quả Tổng số 854141

Sắp xếp Hiển thị:
 • 1.
  Tác giả: Nguyễn Giang Nam
  Thông tin xuất bản: H., 2018
  Phân loại tài liệu: 150.711 / D112H
  Loại CSDL: Luận án
 • 2.
  Tác giả: Nguyễn Duy Cần
  Thông tin xuất bản: Tp. Hồ Chí Minh: Nxb. Trẻ, 2017
  Phân loại tài liệu: 371.3943 / T452T
  Loại CSDL: Sách đơn
 • 3.
  Tác giả: Nguyễn Hiến Lê
  Thông tin xuất bản: Tp. Hồ Chí Minh: Văn hoá Văn nghệ Tp. Hồ Chí Minh, 2017
  Phân loại tài liệu: 371.3943 / T550H
  Loại CSDL: Sách đơn
 • 4.
  Tác giả: Kim Thành
  Thông tin xuất bản: H.: Phụ nữ, 2017
  Phân loại tài liệu: 649.63 / D112C
  Loại CSDL: Sách đơn
 • 5.
  Tác giả: Đặng Quốc Bảo
  Thông tin xuất bản: H.: Thanh niên, 2017
  Phân loại tài liệu: 370 / T120G
  Loại CSDL: Sách đơn
 • 6.
  Tác giả: Nguyễn Duy Cần
  Thông tin xuất bản: Tp. Hồ Chí Minh: Nxb. Trẻ, 2017
  Phân loại tài liệu: 371.3943 / T452T
  Loại CSDL: Sách đơn
 • 7.
  Tác giả: Vũ Dương Thuý Ngà
  Thông tin xuất bản: Tp. Hồ Chí Minh: Nxb. Trẻ, 2017
  Phân loại tài liệu: 028.809597 / B101H
  Loại CSDL: Sách đơn
 • 8.
  Tác giả: Nguyễn Duy Cần
  Thông tin xuất bản: Tp. Hồ Chí Minh: Nxb. Trẻ, 2017
  Phân loại tài liệu: 371.3943 / T452T
  Loại CSDL: Sách đơn
 • 9.
  Tác giả: Vũ Dương Thuý Ngà
  Thông tin xuất bản: H.: Thông tin và Truyền thông ; Nhà sách Tân Việt, 2017
  Phân loại tài liệu: 028.80922597 / NH556T
  Loại CSDL: Sách đơn
 • 10.
  Tác giả: Lê Thị Huyền
  Thông tin xuất bản: H., 2017
  Phân loại tài liệu: 576.50711597 / T450C
  Loại CSDL: Luận án